Testament notarialny

Spadkodawca może sporządzić testament również w formie aktu notarialnego. Testament notarialny to dokument sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.     Testament sporządzony w formie aktu notarialnego daje spadkodawcy wysoki stopień bezpieczeństwa wyrażającego się w zgodności treści testamentu z jego rzeczywistą wolą.   Ponadto udział osoby z wykształcen...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Skarga na lekarza

Niestety zbyt często okazuje się, że nasz pobyt w szpitalu nie należy do najbardziej udanych. Abstrahując kompletnie od takich rzeczy jak nieuprzejmość personelu czy brak zaangażowania, często zdarza się, że lekarz lub inny pracownik służby zdrowia w sposób ewidentnie zagrażający życiu pacjenta, zaniechuje leczenia, nie zleca badań, zleca nie prawidłową terapię, czy nie kieruje do właściwego sp...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Zadośćuczynienie za błąd lekarski

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia od zobowiązanego do naprawienia szkody można także domagać się odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.     Istotą zadośćuczynienia jest więc otrzymanie finansowej rekompensaty za doznaną krzywdę. Poszkodowany pacjent może żądać zapłaty za tzw. szkodę niemajątkową. Powinna ona wynagrodzić cie...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Odszkodowanie za błąd medyczny

Poszkodowany pacjent może w granicach odpowiedzialności cywilnej ubiegać się o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.     Jak stwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku, ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 k.c....

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Błąd w diagnozie

 Błąd w rozpoznaniu (błąd diagnozy) polega na tym, że lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby lub jego diagnoza wskazuje na chorobę, która nie występuje u pacjenta. Błąd ten zazwyczaj prowadzi do dalszych błędów w zakresie terapii.     Należy stwierdzić, że w naszej rzeczywistości to najczęściej zbagatelizowanie objawów i nie skierowanie na niezbędne badania prowadzi ...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny ma miejsce, gdy na skutek złej organizacji pracy lekarzy, pozostałego personelu medycznego lub też wadliwego działania placówki zdrowia, dochodzi do utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu u pacjenta.     W swojej praktyce zawodowej nie rzadko obserwuję występowanie błędów w zakresie organizacji. Przykładowo takim błędem będzie nieprawidłowe wypełnienie karty zdro...

 • Publikacja
 • 20/01/2013

Błąd lekarski

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) definiuje się jako "postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej.”     Na zawiniony błąd lekarski muszą składać się następujące elementy: • postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy lekarskiej, • wina nieumyśln...

 • Publikacja
 • 20/01/2013