Testament notarialny

  • Publikacja
  • 20/01/2013

Spadkodawca może sporządzić testament również w formie aktu notarialnego. Testament notarialny to dokument sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.

 

 

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego daje spadkodawcy wysoki stopień bezpieczeństwa wyrażającego się w zgodności treści testamentu z jego rzeczywistą wolą.

 

Ponadto udział osoby z wykształceniem prawniczym chroni przed dokonaniem rozrządzeń sprzecznych z prawem jak również przed nieprecyzyjnym sformułowaniem poszczególnych rozrządzeń.

Udział notariusza może także zabezpieczyć testatora przed niepożądanymi wpływami osób trzecich, a także minimalizuje niebezpieczeństwo ewentualnego późniejszego obalenia testamentu.

 

Przed przyjęciem oświadczenia i sporządzeniem testamentu notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość spadkodawcy oraz w miarę możności starać się ustalić czy osoba, która zamierza sporządzić testament ma pełną zdolność do czynności prawnych i może sporządzić ważny testament. Notariusz zobowiązany jest również udzielić osobie sporządzającej testament niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności.

 

Złożone przed notariuszem oświadczenie woli, spisane w akcie notarialnym, powinno być następnie odczytane przez notariusza i przyjęte przez testatora. Po odczytaniu i przyjęciu tego aktu powinien zostać on podpisany przez spadkodawcę i notariusza, o czym należy uczynić wzmiankę w treści sporządzonego aktu. Testament notarialny można sporządzić przed dowolnym notariuszem niezależnie od miejsca zamieszkania spadkodawcy lub spadkobiercy.

Oryginały testamentów notarialnych przechowywane są kancelariach notarialnych.

 

Autor: Dominik Marchewka