Jak likwidowane są szkody z ubezpieczenia OC i AC?

  • Publikacja
  • 19/01/2016

W razie znacznego uszkodzenia pojazdu w wyniku stłuczki, z winy kierowcy lub osób trzecich, firma ubezpieczeniowa ocenia, czy warto pojazd naprawiać. W jaki sposób dokonywane są takie wyliczenia?

 

Pojęcie szkody całkowitej i częściowej

Przyjmuje się, że szkodą częściową jest:

  1. 1. W ubezpieczeniu autocasco - szkoda, w której przewidywane koszty naprawy uwzględniające warunki ujęte w wybranym wariancie ubezpieczenia nie przekraczają 60-70 proc. wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody.
  2. 2. W ubezpieczeniu OC - szkoda, w wyniku której pojazd został uszkodzony w stopniu umożliwiającym jego naprawę, zaś przewidywane jej koszty nie przekraczają 100 proc. wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody.

 

Z kolei, ze szkodą całkowitą w rozumieniu ubezpieczycieli mamy do czynienia:

  1. 1. W ubezpieczeniu AC - koszty naprawy przekraczają 60-70 proc. wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody lub gdy jego naprawa jest niemożliwa z przyczyn technicznych.
  2. 2. W ubezpieczeniu OC - w przypadku, gdy koszty ewentualnej naprawy samochodu przekraczają całkowitą jego wartość rynkową, szacowaną na dzień wystąpienia szkody.

 

W przypadku AC w zależności od ubezpieczyciela, inny może być założony poziom kosztów naprawy dla szkody całkowitej. Na przykład, szkoda całkowita w towarzystwie Liberty Direct czy w Proama będzie szacowana dla 70 proc. wartości rynkowej pojazdu na dzień jej wystąpienia. Dla wiekowych pojazdów łatwiej uzyskać poziom szkody całkowitej, ponieważ wartość rynkowa auta jest już relatywnie mała.  

 

Czy wiesz że...?

Kompensacja przez ubezpieczyciela szkody całkowitej odbywa się na podstawie przepisu Kodeksu cywilnego - art. 363 § 1. Zasadniczo to poszkodowany powinien mieć wybór, czy naprawić szkodę i przywrócić pojazd do poprzedniego stanu czy też wolałby on zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej odpowiadającej wycenie szkody. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe lub zbyt kosztowne i problematyczne. W takim wypadku roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w środkach pieniężnych.  

 

Likwidacja szkody w praktyce

Po zaistnieniu szkody ubezpieczyciel ocenia, jakie będą koszty jej naprawienia. Wylicza na podstawie systemu eksperckiego, jaka jest aktualna wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a następnie dokonuje oszacowania wartości pozostałości, tj. wartości pojazdu -po uszkodzeniu. Po odjęciu od wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym wartość jego pozostałości, otrzymujemy wysokość odszkodowania, jaką powinna uiścić firma ubezpieczeniowa na rzecz poszkodowanego kierowcy. 

 

Uwaga!

Nawet jeśli doszło do szkody całkowitej, to uszkodzony pojazd przedstawia zbywalną wartość, która po powiększeniu o kwotę przyznanego odszkodowania pozwala na uzyskanie kwoty stanowiącej równowartość wartości rynkowej pojazdu.