Zaległy urlop wypoczynkowy

  • Publikacja
  • 19/12/2016

Pracownikom zatrudnionym w formie umowy o pracę, w każdym roku przysługuje urlop wypoczynkowy. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy urlop ten nie zostanie wykorzystany?

 

Sprawdźmy, co na ten temat mówią przepisy prawne.

Najważniejsza informacja z punktu widzenia pracowników jest taka, że niewykorzystany urlop nie przepada. Kiedy i na jakich zasadach można go zatem wykorzystać?

 

Zaległy urlop wypoczynkowy

Zgodnie z treścią art. 168 Kodeksu Pracy, niewykorzystanego urlopu należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Należy tutaj zaznaczyć, że kolejność udzielanego urlopu przez pracodawcę powinna następować w zgodzie z nabywaniem przez pracownika prawa do urlopu – najpierw zatem wykorzystywany powinien być urlop zaległy, a dopiero potem bieżący. Odwrotna kolejność jest sprzeczna z obowiązującym prawem.

Przyznawanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest obligatoryjne. Co jednak w sytuacji, kiedy pracownik odmawia udania się na urlop? Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 roku, pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet wtedy, gdy ten nie wyraża na to zgody. Przepis prawa do urlopu jest bezwzględnie obowiązujący dla obu stron stosunku pracy.

Niezastosowanie się do tego przepisu, nawet jeśli pracownik nie będzie zgłaszał potrzeby urlopu, może wiązać się z sankcjami z tytułu wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Dlatego też pracodawcy powinni pilnować kwestii wykorzystania zaległego urlopu przez swoich pracowników. Z odpowiedzialności wyłączone są jednak sytuacje losowe, np. choroba pracownika podczas urlopu.

Jeśli natomiast pracodawca nie zgadza się przyznać pracownikowi zaległego urlopu w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego, wówczas pracownik ma prawo zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawcy za nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w terminie grozi grzywna nawet do 30 tys. zł.

 

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Należy jednak pamiętać, że roszczenie o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego może ulec przedawnieniu. Zgodnie z treścią art. 191 Kodeksu Pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W odniesieniu do zaległego urlopu, 3 lata zaczynają liczyć się od końca roku kalendarzowego, za który dany urlop przysługuje. Jeśli roszczenie o urlop wypoczynkowy ulegnie przedawnieniu, wówczas prawo do udania się na urlop po prostu przepada, a pracownik nie może domagać się nawet wypłaty ekwiwalentu.

 

Źródła:

1.http://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/262,masz-sporo-zaleglego-urlopu-sprawdz-czy-go-nie-stracisz.html

2. http://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/urlopy/16059,jakie-sa-zasady-wykorzystywania-przez-pracownikow-zaleglego-urlopu-wypoczynkowego-.html

3. Kodeks pracy - Internetowy System Aktów Prawnych