Jak ogłosić upadłość konsumencką?

 • Publikacja
 • 07/11/2023

Upadłość konsumencka w wielu sytuacjach jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym osobie zadłużonej nowy start. Jej celem jest oddłużenie konsumenta, który nie radzi sobie ze spłatą podjętych wcześniej zobowiązań. Sprawdź, czym jest upadłość konsumencka i w jaki sposób ją ogłosić?

 

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Upadłość konsumencka – co to jest?

 • Kto spłaca długi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

 • Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Czym jest upadłość konsumencka? 

Upadłość konsumencka jest orzekana w postępowaniu sądowym, mającym na celu oddłużenie dłużnika przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli np. ze sprzedaży składników majątku. W toku postępowania następuje umorzenie całości bądź części długu. Przeprowadzana jest także windykacja, poprzez odzyskanie należności za pośrednictwem sprzedaży majątku dłużnika.

W trakcie postępowania ustala się także, którym wierzycielom, w jakiej wysokości, w jakiej kolejności oraz w jakich terminach zadłużenie będzie spłacane. Ocenie sądu poddawana jest m.in. indywidualna sytuacja dłużnika, wysokości dochodów, a także postawa dłużnika w okresie poprzedzającym złożenie wniosku.

Wypada dodać, że upadłość konsumencka nie oznacza pozbawienia wszystkich środków do życia wraz z całym majątkiem. Ustawa Prawo Upadłościowe gwarantuje dłużnikowi zachowanie majątku ruchomego niezbędnego do funkcjonowania w życiu codziennym po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Niniejszy materiał powstał we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego – Tomasz Walczak.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? 

Upadłość konsumencka może być ogłoszona po spełnieniu dwóch warunków:

 • Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna będąca konsumentem dóbr materialnych lub usług;

 • Upadły musi być niewypłacalny. Stan ten odnosi się do utraty zdolność do spłaty zobowiązań, której opóźnienie przekracza 3 miesiące.

Upadłość konsumencką można ogłosić częściej, aniżeli jeden raz, jednak w takim przypadku wymagany jest okres karencji, trwający co najmniej 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości.

Czy można samemu ogłosić upadłość konsumencką? 

Jest to oczywiście możliwe, niemniej jednak biorąc pod uwagę, że postępowanie toczy się bez udziału wnioskodawcy, bardzo istotne jest gruntowne przygotowanie, skompletowanie dokumentów, a także dowodów w sprawie. Zdecydowanie lepiej jest zadbać o pomoc prawną realizowaną przez wyspecjalizowaną kancelarię.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? 

Procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej rozpoczyna złożenie właściwego wniosku – dostępnego się na stronie https://www.gov.pl/ – w sądzie upadłościowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Do dokumentów należy dołączyć dowód uregulowania opłaty sądowej.

Wniosek o upadłość konsumencką musi być odpowiednio uzasadniony, gdyż to właśnie na tej podstawie ustalony zostanie plan spłaty należności. Zatem powinien się tam znaleźć opis sytuacji materialnej oraz okoliczności, które doprowadziły do zaciągnięcia zobowiązań i niemożności ich spłaty.

Inne informacje zawarte we wniosku:

 • dane sądu;

 • dane wnioskodawcy;

 • szczegółowy wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników;

 • spis wierzycieli, wysokość zadłużenia oraz terminy zapłaty;

 • spis wierzytelności spornych;

 • informacje o uzyskiwanych dochodach i wydatkach.

Należy też zadbać o dostarczenie dokumentów potwierdzających niewypłacalność. Mogą to być nakazy zapłaty objęte klauzulą wypłacalności, bądź umowy o kredyt/pożyczkę.

Przypominamy, na tym etapie postępowania, nieoceniona okaże się pomoc prawnika. Profesjonalne przygotowanie wniosku wraz z uzasadnieniem ma znaczący wpływ na decyzję sądu.