Błąd lekarski

  • Publikacja
  • 20/01/2013

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) definiuje się jako "postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej.”

 

 

Na zawiniony błąd lekarski muszą składać się następujące elementy:

• postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy lekarskiej,

• wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo) lekarza,

• ujemny skutek popełnionego błędu,

• związek przyczynowy między błędem, a ujemnym skutkiem postępowania lekarskiego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

 

Z danych Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że rocznie prowadzonych jest około 30 000 spraw przeciwko samym Szpitalom. Najwięcej błędów popełnianych jest na ginekologii i położnictwie oraz chirurgii. Do błędów dochodzi w znacznie szerszym zakresie. Jak pokazują różne ankiety należy przyjąć, że co najmniej 60% dorosłych osób miało do czynienia z błędem lekarskim. Zazwyczaj są to błędne diagnozy, nie skierowanie na niezbędne badania, czy zastosowanie niewłaściwego leczenia.

 

Większość poszkodowanych pacjentów nie decyduje się jednakże na dochodzenie rekompensaty.

Do błędów dochodzi przede wszystkim z powodu niewystarczająco wykwalifikowanej kadry. Jak sam w sprawozdaniu z 2010 r. podaje Rzecznik Praw Pacjenta: "do problemów dochodzi z powodu braku wykwalifikowanego personelu, w szczególności na ortopedii, neurochirurgii, rehabilitacji, okulistyce".

 

Praktyka sądowa pokazuje natomiast, że najwięcej spraw procesowych dotyczy błędów popełnianych na:

• chirurgii (w tym ortopedii),

• ginekologii,

• położnictwie.

 

Nie brakuje także spraw o zakażenia oraz onkologicznych.

 

Autor: Dominik Marchewka